Scroll to top

WOORDENBOEK

Populaire trefwoorden

A

Advies en bemiddelingskosten

Bij het afsluiten laten veel mensen zich adviseren over hun hypotheek en bemiddelt de hypotheekadviseur. Sommige hypotheekaanbieders hanteren een vast bedrag voor hypotheekadvies en bemiddeling. Anderen werken met een uurtarief. De kosten kunnen daarom sterk uit een lopen.

Aflossingsschema

Een schema waarin je kunt zien hoe de aflossing van jouw schuld is opgebouwd.

Annuïteiten hypotheek

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd de hypotheek gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na verloop van tijd verandert wel de samenstelling van de netto maandlast. In het begin betaal je veel rente en weinig aflossing, naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en ga je steeds meer aflossen en dus minder rente betalen. Aan het einde van de looptijd heb je dan ook de annuïteiten lening volledig ingelost.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde van de levenpolis. De waarde wordt bepaald door de periodieke inleg. In het geval van storting in beleggingsfondsen kan er sprake zijn van waarde vermeerdering / vermindering, al naar gelang de prestaties van de betreffende fondsen. De opgebouwde waarde kan eventueel worden verminderd met diverse kosten.

Aflossingsvrije hypotheek

In geval van een aflossingsvrije hypotheek kies je ervoor niet af te lossen tijdens de looptijd. Dit betekent dat je maandlasten over het algemeen lager zijn, je betaalt namelijk alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet het hele bedrag in een keer worden ingelost.

Aflossen

Het bedrag dat je jaarlijks mag aflossen zonder dat je boeterente betaalt. De geldverstrekker hanteert een jaarlijkse boetevrije aflossing van ongeveer 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld i.g.v. verkoop van je huis hoef je zelfs helemaal geen boete te betalen.

Boetevrije aflossing

Het bedrag dat je jaarlijks mag aflossen zonder dat je een boete betaalt. Onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld in geval van verkoop van je huis hoef je zelfs helemaal geen boete te betalen.

B

Bankgarantie

Veelal zul je als koper van een huis een bankgarantie moeten afgeven aan de notaris ter hoogte van 10% van de koopsom, dit wordt ook wel het garantiebedrag genoemd. Middels een bankgarantie geef je de bank opdracht om een bepaald bedrag te betalen aan de verkoper, wanneer je zelf besluit de woning niet te willen kopen. Dit geeft de verkoper namelijk zekerheid dat je de verplichting tot koop van de woning zult nakomen. Na acceptatie van de hypotheek offerte kun je een bankgarantie aanvragen. De kosten voor een bankgarantie bedragen circa 1% van het garantiebedrag.

Bestaande polis

Wellicht hebt elders reeds een levensverzekering / overlijdensrisico verzekering lopen, en wil je deze ten behoeve van je hypotheek inbrengen. Dit kan, mits de dekking van de verzekering(en) voldoet aan de door de geldverstrekker gestelde eisen. In sommige gevallen eist een hypotheekverstrekker dat een overlijdensrisicoverzekering benodigd is.  Wel dienen de looptijd van polis en de looptijd van de hypotheek aan elkaar gelijk te zijn. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om, in geval van onvoldoende dekking, een aanvullende verzekering af te sluiten.

BKR

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Alle leningen en kredieten zijn hier geregistreerd. Heb je in het verleden niet voldaan aan een betalingsverplichting op een lening, dan krijg je een codering bij het BKR. Op basis van deze registraties kan een geldverstrekker je weigeren een hypotheek te verstrekken.

Bouwdepot nieuwbouw

Het geld benodigd voor de nieuw te bouwen woning wordt middels een hypotheek, op moment van aankoop, voor het gehele bedrag en in een depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen (eerst voor de grond, vervolgens voor de bouwtermijnen) gedaan. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt rente vergoed (= (gemiddelde) hypotheekrente).

Bouwrente

Als je een nieuwbouwhuis koopt, betaal je de aannemer bouwrente over de kosten van de bouw die de aannemer reeds betaald heeft. Bijvoorbeeld voor de koop van de grond en eerste bouwmaterialen. Je betaalt bouwrente over de bouwtermijnen die al zijn verstreken. Er zijn twee soorten:

Bouwtermijnen

De termijnen en bedragen die volgens een schema in de koop/aanneemsom voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan.

Bankspaarhypotheek

In geval van een bankspaarhypotheek los je niet af gedurende de looptijd, maar stort je een maandelijkse inleg op een geblokkeerde spaarrekening. Over de inleg en het opgebouwde kapitaal ontvang je een rente die gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Met de maandinleg en de renteopbrengst daarvan wordt het gedeelte bankspaarhypotheek van je hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost.

Betalingstermijn

De periodieke termijn waarin je de premie, rente en eventueel aflossing betaalt. Meestal betaal je per maand. Aan het einde van de maand wordt het te betalen rentebedrag automatisch van je rekening afgeschreven.

Boeterente

Het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer voor het aflopen van de rentevaste periode de hypotheek vroegtijdig wordt afgelost. De hoogte van de boeterente is afhankelijk van de boetevrije aflossing die je kunt doen, de rentestand en van de voorwaarden.

Bouwdepot verbouwing

Deel van hypotheekbedrag, bestemd voor verbouwing wordt in een depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen verricht op basis van ingestuurde (verbouwings)nota’s. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot kan rente worden vergoed.

Bouwrente-financieringsvergoeding

De bouwrente over de periode voor de aankoop. Ook wel financieringsvergoeding genoemd. Deze rente wordt vaak in de koopsom van de woning verwerkt. Je kunt deze bouwrente niet aftrekken van de belasting, maar wel meefinancieren in je hypotheek.

Bruto jaarinkomen

Het inkomen voor inhoudingen: vast inkomen bestaat uit bruto salaris, vakantietoeslag, 13e maand (mits onvoorwaardelijk), onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering of onvoorwaardelijke winstuitkering, VUT/Pensioen. Overigens variabele inkomensbestanddelen tellen vaak slechts maar voor een deel mee.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekaanbieding blijft maar een bepaalde periode geldig. Bij sommige geldverstrekkers kun je deze periode verlengen, hier betaal je dan een vergoeding voor. Deze vergoeding wordt ook bereidstellingsprovisie genoemd.

Bijleenregeling

De regeling houdt in dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van je oude woning weer moet inbrengen als je binnen drie jaar een volgende woning koopt. De hypotheekrenteaftrek voor de nieuw hypotheek is alleen van toepassing voor dat deel van de lening dat groter is dan de overwaarde op de vorige reeds na 1 januari 2004 verkochte woning.

Boetevrije aflossing

Het bedrag dat je jaarlijks mag aflossen zonder dat je een boete betaalt. Onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld in geval van verkoop van je huis hoef je zelfs helemaal geen boete te betalen.

Bouwfinanciering

De wijze waarop in termijnen een nieuwbouwhuis wordt betaald. Eerst wordt de grond betaald en naarmate de bouw vordert volgen de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet, het zogenaamde bouwdepot. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt rente vergoed (= (gemiddelde) hypotheekrente).

Bouwrente-uitstelrente

De bouwrente na het tekenen van het voorlopige koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte. In deze periode heb je wel een voorlopig koopcontract, maar daarmee kun je de bouw nog niet betalen. Deze rente heet ook wel uitstelrente genoemd. Uitstelrente kun je wel aftrekken van de belasting. Als je deze bouwrente wilt meefinancieren in je hypotheek dan mag je rente daarover ook jaarlijks aftrekken van je belasting.

Bruto Maandlast

Het bedrag aan premie, rente en eventueel aflossing dat je maandelijks betaalt voor fiscale verrekening.

C

Consumptieve verplichtingen

Bedrag dat je per maand betaalt voor lopende kredieten (denk aan een doorlopend krediet, persoonlijke lening, credit card, winkelpassen, verzendhuiskrediet, DUO lening).

Courtage

Vergoeding of loon voor de makelaar bij aan of verkoop van een huis.

D

Declaratieformulier

Met een declaratieformulier kun je geld opvragen uit uw bouwdepot. Je kunt dit geld gebruiken om de aannemer te betalen voor de bouw of verbouwing van uw woning.

E

Energielabel

Dit is een label die je informeert over het energieverbruik van een woning.

Eigen woningforfait

Fiscale bijtelling bij inkomen vanwege bezit eigen woning, voorheen huurwaardeforfait.

Erfpacht

Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. Je betaalt de gemeente dan een soort van huur.  Dit bedrag is vaak een jaarlijks bedrag, het zo geheten erfpacht canon.

Effectieve rente

Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of per kwartaal).

Eigendomsakte

Het bewijs dat je eigenaar bent van de woning. Deze wordt door het kadaster gewaarmerkt op verzoek van de notaris. Wordt door de notaris verstrekt aan de nieuwe eigenaar na de eigendomsoverdracht.

Executiewaarde Waarde

De waarde van een woning bij gedwongen / excecutaire verkoop. Een gedwongen verkoop levert vaak veel minder op dan een reguliere verkoop.

Eigen geld

Het staat je te allen tijde vrij extra eigen geld te gebruiken voor de aanschaf van een woning. Vaak is eigen geld nodig voor de aankoop van de woning. Het bedrag aan eigen inbreng wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag, zodat je op een lagere hypotheek en dus lagere lasten uitkomt.

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van je hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Execution only hypotheek

Een execution only hypotheek is een hypotheek die je zelf afsluit zonder advies van een hypotheekadviseur.

F

Fiscale partners

Partners die hun gemeenschappelijke inkomensbestandsdelen tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte.

Financieringskosten

Kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld afsluitprovisie, taxatiekosten, hypotheekakte kosten, kosten NHG. Deze financieringskosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar.

G

Garantie en waarborgregeling

Koop je een nieuwbouwwoning? Dan kun je dit het best doen met een garantie- en waarborgregeling. Stel de bouwer gaat tijdens de bouw onverhoopt failliet? Dan wordt je huis toch afgebouwd, omdat er een garantie en waarborgregeling is. Bovendien heb je de eerste zes jaar garantie op de kwaliteit van de woning. Welke garantieregelingen er zijn kun je vinden op de website Garantiewoning.nl

H

WIJ STAAN JE GRAAG TE WOORD!

Neem contact met ons op